Login

Register

Login

Register

เงื่อนไขการจอง
การคืนเงินให้แก่ลูกค้าในกรณียกเลิกการจองห้องประชุม เมื่อมีการยกเลิกห้องประชุมผ่านระบบลูกค้าจะต้องแจ้งยกเลิกก่อนวันใช้ห้องประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หากยกเลิกการจองภายหลังเวลาดังกล่าว สถาบันฯ จะริบเงินค่าห้องประชุมหรือเรียกเก็บเงินค่าห้องที่ค้างอยู่ทั้งหมด

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

กลับสู่หน้าร้านค้า

thThai